Menu podręczne

Herb Powiatu Wągrowieckiego
Strona główna

ul. Kolejowa 22, 62-100 Wągrowiec

tel./fax 67 262 10 81

e-mail: powa@praca.gov.pl

Wyszukiwarka
 

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł

przez pierwsze 3 m-ce

652,60 zł

przez kolejne miesiące

 
Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Wągrowiec, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter

Ankieta

Ankieta
Załatwianie spraw w Urzędzie Skąd dowiaduje się Pan/Pani gdzie i jak załatwić sprawy w Urzędzie?
 
250
 
96
 
52
 
213

Zeskanuj kod

QRCode z linkiem do strony
Jesteś tutaj Strona główna » Powiatowa Rada Rynku Pracy
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Wągrowieckiego

Archiwum Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu

Propozycja urzędu Informacje ogólne

Powiatowa Rada Rynku Pracy

Powiatowa Rada Zatrudnienia

W dniu 27 kwietnia 2015 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Wągrowcu na kadencję w latach 2015 – 2019.

            Posiedzenie nowo powołanej Powiatowej Rady Rynku Pracy poprzedziło spotkanie podsumowujące działalność Powiatowej Rady Zatrudnienia w Wągrowcu w latach 2012 – 2015.


17 listopada 2012 roku rozpoczęła się czteroletnia kadencja nowo powołanej Powiatowej Rady Zatrudnienia w Wągrowcu.

Do końca października br. wpływały zgłoszenia nowych kandydatów na członków PRZ. Łącznie wpłynęło 16 zgłoszeń kandydatów, z czego jedno zgłoszenie z organizacji niespełniającej kryterium reprezentatywności w świetle przepisów o Komisji Trójstronnej.

W rezultacie Pan Starosta, Michał Piechocki, powołał w skład nowej Powiatowej Rady Zatrudnienia 15 osób. Związki zawodowe reprezentować w Radzie będą dwie osoby (OPZZ i NSZZ Solidarność). Również dwie osoby zostały zgłoszone do udziału w pracach PRZ ze strony organizacji pracodawców (Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej i Wielkopolska Izba Rzemieślnicza). Społeczno–zawodowe organizacje rolników reprezentowane przez 3 przedstawicieli (Wielkopolska Izba Rolnicza, NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” i Związek Zawodowy Rolnictwa ” Samoobrona”). Najliczniej reprezentowane w PRZ będą jednostki samorządu terytorialnego: gminnego i powiatowego (ośmioro przedstawicieli).

Spośród 15 nowo powołanych członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Wągrowcu, 11 osób będzie uczestniczyło w pracach Rady po raz kolejny, natomiast 4 osoby zadebiutują w tej roli.

26 listopada 2012 roku odbyło się spotkanie podsumowujące działalność PRZ w minionej kadencji oraz inauguracyjne posiedzenie nowo powołanej Rady Zatrudnienia. Członkowie PRZ zapoznali się z formalno – prawnymi aspektami działalności rad zatrudnienia oraz wybrali spośród siebie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Obradom Rady będzie w obecnej kadencji przewodniczył Pan Michał Kaniewski (po raz trzeci wybrany na przewodniczącego PRZ) wraz z Panią Urszulą Wierzbicką (wiceprzewodnicząca).
Galeria

Galeria zdjęć z posiedzenia rady - 2012.11.26

Powiatowa Rada Rynku Pracy

Podstawowe informacje dotyczące działalności rad zatrudnienia

Przepisy regulujące działanie powiatowych rad zatrudnienia:
 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 99, poz.1001)
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004r. w sprawie rad zatrudnienia (Dz.U. nr 224, poz.2281)
Rady zatrudnienia są elementem polityki rynku pracy realizowanej przez władze publiczne, opartej na dialogu społecznym i współpracy z partnerami rynku pracy. Szczegółowe zapisy dotyczące rad zatrudnienia są zawarte w art. 22 i 23 powoływanej wyżej ustawy:
                                     „Art. 22.
1. Naczelna Rada Zatrudnienia jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw pracy w sprawach polityki rynku pracy.
2. Wojewódzkie rady zatrudnienia są organami opiniodawczo-doradczymi marszałka województwa w sprawach polityki rynku pracy.
3. Powiatowe rady zatrudnienia są organami opiniodawczo-doradczymi starosty w sprawach polityki rynku pracy.
4. Do zakresu działania Naczelnej Rady Zatrudnienia należy w szczególności:
   1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich;
   2) opiniowanie projektów Krajowego Planu Działań i regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia;
   3) opiniowanie rocznych sprawozdań z działalności Funduszu Pracy, a także ocena racjonalności gospodarki środkami tego funduszu;
   4) opiniowanie okresowych sprawozdań z realizacji Krajowego Planu Działań;
   5) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących problematyki zatrudnienia.
5. Do zakresu działania wojewódzkich rad zatrudnienia należy w szczególności:
   1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w województwie;
   2) ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
   3) opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych danego województwa na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez wojewódzkie urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa i sprawozdań z ich wykorzystania;
   4) składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie;
   5) ocenianie okresowych sprawozdań z działalności wojewódzkich urzędów pracy oraz przedstawianie Naczelnej Radzie Zatrudnienia okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia;
   6) delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w liczbie równej co najmniej połowie składu komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy;
   7) opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy;
   8) delegowanie przedstawiciela do Naczelnej Rady Zatrudnienia.
6. Do zakresu działania powiatowych rad zatrudnienia stosuje się odpowiednio przepisy ust. 5. Powiatowe rady zatrudnienia opiniują refundowanie z Funduszu Pracy kosztów szkoleń, o których mowa w art. 69.
                             Art. 23.
(….)
3. W skład powiatowej rady zatrudnienia wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu:
   1) terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;
   2) terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;
   3) społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych;
   4) jednostek samorządu terytorialnego;
   5) organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.
4. Członków Naczelnej Rady Zatrudnienia powołuje minister właściwy do spraw pracy, członków wojewódzkich rad zatrudnienia - marszałek województwa, a członków powiatowych rad zatrudnienia - starosta, spośród kandydatów zgłoszonych przez organy i organizacje, o których mowa odpowiednio w ust. 1-3.
5. Członek rady zatrudnienia może zostać odwołany:
   1) na wniosek organu lub organizacji, które zgłosiły jego kandydaturę na członka rady;
   2) z inicjatywy odpowiednio ministra właściwego do spraw pracy, marszałka województwa oraz starosty, po zasięgnięciu opinii organu lub organizacji, które zgłosiły jego kandydaturę na członka rady.
6. Kadencja rad zatrudnienia trwa 4 lata.
7. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, organizację oraz tryb działania rad zatrudnienia, a także warunki, na jakich mogą uczestniczyć w posiedzeniach rad zatrudnienia przedstawiciele organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w radach, oraz tryb finansowania kosztów szkoleń członków rad, mając na względzie zapewnienie efektywnego dialogu społecznego.
8. Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy w celu wzięcia udziału w posiedzeniach rady zatrudnienia. Za czas zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.
9. Na wniosek członków rady zatrudnienia zamieszkałych poza miejscem obrad rady koszty przejazdów środkami transportu zbiorowego są refundowane ze środków Funduszu Pracy odpowiednio przez ministra właściwego do spraw pracy, marszałka województwa albo starostę, w wysokości i na zasadach określonych w przepisach odrębnych dla pracownika zatrudnionego w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.”

Regulacje trybu działalności rad zatrudnienia wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie rad zatrudnienia:
 • Naczelna Rada Zatrudnienia oraz wojewódzkie i powiatowe rady zatrudnienia, zwane dalej „radami zatrudnienia”, wybierają spośród swoich członków przewodniczącego i wiceprzewodniczącego na czas trwania kadencji.
 • Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady zatrudnienia następuje w głosowaniu jawnym.
 • Kandydatury są wysuwane przez członków rady zatrudnienia i następnie poddawane pod głosowanie.
 • Wybór następuje po uzyskaniu przez kandydata zwykłej większości głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków rady zatrudnienia. Przebieg i rezultaty głosowania oraz ewentualne uwagi i zastrzeżenia członków rady zatrudnienia co do jego przeprowadzenia odnotowuje się w protokole posiedzenia rady. Pracami rady zatrudnienia kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący.
 • Przewodniczący rady zatrudnienia w szczególności:
  • ustala przedmiot i termin obrad rady;
  • przewodniczy obradom rady;
  • reprezentuje radę w stosunku do innych organów i instytucji;
  • zaprasza na posiedzenia rady przedstawicieli organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w radzie;
  • inicjuje i organizuje prace rady.
 • Na posiedzenie rady zatrudnienia, na którym będą_ omawiane w szczególności problemy promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia mogą być zapraszani, w celu reprezentacji stanowiska w omawianych sprawach przedstawiciele organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w radzie.
 • Na wniosek organizacji społecznych, w szczególności organizacji bezrobotnych, zainteresowanych udziałem w posiedzeniu rady zatrudnienia, właściwej ze względu na zasięg ich działania, organizacje te są powiadamiane o terminie i przedmiocie posiedzenia rady zatrudnienia.
 • Organizacje, o których mowa w ust.2, w porozumieniu z przewodniczącym rady zatrudnienia mogą delegować na posiedzenie rady zatrudnienia swoich przedstawicieli, w celu prezentacji stanowiska w sprawach będących przedmiotem obrad.
 • Posiedzenia rady zatrudnienia odbywają  się co najmniej raz na kwartał.
 • Posiedzenie rady zatrudnienia zwołuje odpowiednio w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, zwanym dalej „ministrem”, marszałkiem województwa albo starostą przewodniczący, a w jego zastępstwie wiceprzewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków rady zatrudnienia.
 • Posiedzenie rady zatrudnienia może być zwołane odpowiednio na wniosek ministra, marszałka województwa albo starosty.
 • Przewodniczący, a w jego zastępstwie wiceprzewodniczący, wyznacza termin posiedzenia rady zatrudnienia w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku.
 • Rada zatrudnienia wyraża swoją opinię  w sprawach należących do zakresu jej kompetencji w formie uchwały lub odpowiedniego zapisu w protokole posiedzenia rady.
 • Uchwały w sprawach opinii rady zapadają zwykłą  większością głosów w obecności co najmniej połowy członków rady zatrudnienia.
 • Głosowania rady zatrudnienia są jawne. Na umotywowany wniosek członka rady zatrudnienia przewodniczący zarządza głosowanie tajne.
 • Rada zatrudnienia może ustalić, w formie uchwały, roczny plan potrzeb szkoleniowych jej członków lub podjąć  uchwałę o potrzebie zorganizowania dla zainteresowanych członków szkolenia na określony temat, związany z realizacją przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Szkolenia członków wojewódzkiej rady zatrudnienia są finansowane przez marszałka województwa, a powiatowej rady zatrudnienia przez starostę - w ramach limitu środków Funduszu Pracy, pozostających w ich dyspozycji.
 • Techniczną obsługę wojewódzkiej i powiatowej rady zatrudnienia zapewnia odpowiednio wojewódzki i powiatowy urząd pracy.

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania
TypNazwaRozmiarPobierz
Plik pdf Zarządzenie 15/2004 17,6 kB  
Plik pdf Zarządzenie 25/2012 112 kB  
Plik pdf Zarządzenie 35/2008 22 kB  
Metryczka dokumentu
Autor dokumentu:Supremo Labor
Utworzono: 05 lutego 2014
Zmodyfikowano:04 listopada 2015 przez Supremo Labor
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy